Privacyverklaring

Schoonheidssalon L’arte dell estetica, gevestigd Binnenveld 17 5462GK te Veghel

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
L’arte dell’estetica Binnenveld 17 5462GK, Veghel 0413280479 https://www.schoonheidssalonveghel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
info@schoonheidssalonveghel.nl

L’arte dell’estetica verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-  Voor- en achternaam
-  Geslacht
-  Geboortedatum
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
L’arte dell’estetica verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
-  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
-  Gezondheidsgegevens, het is bij sommige behandelingen voor ons noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen
-  Etnische afkomst, dit is zichtbaar op foto’s die wij maken om het verloop van behandelingen te volgen of voor gebruik op Social Media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen)  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoonheidssalonveghel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
L’arte dell’estetica verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van jouw betaling
-  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren -  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-  Om goederen en diensten bij je af te leveren
-  L’arte dell’estetica verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Het monitoren van de voortgang van de behandeling -  Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen)

Geautomatiseerde besluitvorming
L’arte dell’estetica neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde
verwerkingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
L’arte dell’estetica bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je hebt altijd het recht ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Dit kan mondeling of schriftelijk, wij zullen dan aansluitend je persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
L’arte dell’estetica deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. L’arte dell’estetica blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon L’arte dell estetica gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door nagel- en schoonheidssalon Melanie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonveghel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

L’arte dell’estetica wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Afmelding e-mail berichtgeving
L’arte dell’estetica gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Telefonisch afmelden hiervoor kan ook. Wij zorgen dan dat je deze mailingen niet meer ontvangt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
L’arte dell’estetica neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@schoonheidssalonveghel.nl
Webshop